इयत्ता 9 वी ते 12 वी विद्यार्थ्यांचे क्रीडा स्पर्धा दिनांक 5/12/2022 ते 7/12/2022 रोजी पर्यंत घेतली.